ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΕΑΝΘΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΘΗΕΝΟΥ

Το ΣΚΕ Αθηένου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής θέσης Διευθύνοντος Προσώπου για την Κλεάνθειο Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου.

Μισθός: Αναλόγως προσόντων και πείρας.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Εκτελεί διευθυντικά καθήκοντα για τη λειτουργία της Κλεάνθειου Κοινοτικής Στέγης Ηλικιωμένων Αθηένου, όπως αυτά προκύπτουν από την υφιστάμενη λειτουργία του Προγράμματος και όπως καθορίζονται στον σχετικό Νόμο και τους Κανονισμούς για Στέγες για Ηλικιωμένους και Ανάπηρους.
 • Βοηθά τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής στην τήρηση των πρακτικών των συνεδριών της Επιτροπής, στη διεκπεραίωση των αποφάσεων και οδηγιών της Επιτροπής και τη διεξαγωγή της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας.
 • Εποπτεύει και ελέγχει κατώτερο προσωπικό και μεριμνά για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος.
 • Προωθεί δράσεις και ενέργειες για αύξηση των πόρων του Προγράμματος.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα: 

 • Αναγνωρισμένο δίπλωμα ή πιστοποιητικό τριετούς τουλάχιστο φοίτησης στην κοινωνική εργασία ή στη διεύθυνση ιδρυμάτων κοινωνικής ευημερίας ή στην κοινωνιολογία ή στην ψυχολογία ή στην εργασιοθεραπεία ή στην ψυχιατρική ή στην ιατρική ή στη νοσηλευτική ή στη φυσιοθεραπεία ή στη γεροντολογία.
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε διοίκηση οργανισμού.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, επικοινωνιακές ικανότητες, συνεργασία σε ομάδα.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

Σημειώσεις: 

 1. Επιπρόσθετο δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων θα θεωρηθεί προτέρημα έναντι άλλων υποψηφίων.
 2. Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά (αντίγραφα), τα οποία να επισυνάπτονται στην αίτηση. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Ενημέρωση Υποψηφίων: 

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει:

  (α) να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  (β) να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές,

  (γ) να κατέχουν τα προσόντα που καθορίζονται στον σχετικό Νόμο και τους Κανονισμούς για Στέγες για Ηλικιωμένους και Αναπήρους.

 1. Οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα υποβληθούν σε προφορική εξέταση από υποεπιτροπή της Διοικούσας Επιτροπής του ΣΚΕ Αθηένου.

Υποβολή Αιτήσεων: 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν δική τους αίτηση, μαζί με βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σε κλειστό φάκελο.  Έξω από τον φάκελο να αναγράφεται «ΠΡΟΣ ΣΚΕ ΑΘΗΕΝΟΥ – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΑΝΘΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΘΗΕΝΟΥ». Ο φάκελος με την αίτηση θα πρέπει να τοποθετηθεί στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Αθηένου, στη διεύθυνση «Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, Αρ. 2, στην Αθηένου» μέχρι την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Αθηένου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση θέσεων φοιτητών της Νοσηλευτικής.

Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή Πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Βεβαίωση για το έτος φοίτησης στην Νοσηλευτική.
 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
 3. Πιστοποιητικά Υγείας και Λευκό Ποινικό Μητρώο.
 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

Μισθός:

Ωρομίσθιος Μισθός €6,00 και επιπλέον νυκτερινή βάρδια €55.00.

Ωφελήματα:

Τιμαριθμικό επίδομα, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, 13ος Μισθός.

Μισθοδοσία και συνθήκες εργασίας πολύ καλές.

Υποβολή αιτήσεων:

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα, ταυτότητα, πιστοποιητικό μόρφωσης και βεβαίωση για το έτος φοίτησης στην Νοσηλευτική και να αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 24522455, 97878035 από τις 8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. και να αποτείνονται στη διευθύντρια της Στέγης κυρία Θεοδώρα Κουμίδου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Η Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Αθηένου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση θέσεων Νοσηλευτικών Λειτουργών

Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή Πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (4ής φοίτηση στη Νοσηλευτική) για πτυχιούχους Νοσηλευτικούς Λειτουργούς.
 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
 3. Πιστοποιητικά Υγείας και Λευκό Ποινικό Μητρώο.
 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

Μισθός:

Μηνιαίος Μισθός €1.235 και επιπλέον νυκτερινή βάρδια €55.00.

Ωφελήματα:

Τιμαριθμικό επίδομα, Ταμείο Προνοίας, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, 24 ημέρες άδεια αναπαύσεως, 13ος Μισθός, 17 Επίσημες Αργίες.

Μισθοδοσία και συνθήκες εργασίας πολύ καλές.

Υποβολή αιτήσεων:

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα, ταυτότητα, πτυχίο νοσηλευτικής, απόδειξη εγγραφής στο μητρώο νοσηλευτών και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και να αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [Το email έχει κρυφτεί].

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 24522455, 97878035 από τις 8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. και να αποτείνονται στη διευθύντρια της Στέγης κυρία Θεοδώρα Κουμίδου.