ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Αθηένου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση θέσεων φοιτητών της Νοσηλευτικής.

Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή Πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Βεβαίωση για το έτος φοίτησης στην Νοσηλευτική.
  2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
  3. Πιστοποιητικά Υγείας και Λευκό Ποινικό Μητρώο.
  4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

Μισθός:

Ωρομίσθιος Μισθός €6,00 και επιπλέον νυκτερινή βάρδια €55.00.

Ωφελήματα:

Τιμαριθμικό επίδομα, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, 13ος Μισθός.

Μισθοδοσία και συνθήκες εργασίας πολύ καλές.

Υποβολή αιτήσεων:

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα, ταυτότητα, πιστοποιητικό μόρφωσης και βεβαίωση για το έτος φοίτησης στην Νοσηλευτική και να αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 24522455, 97878035 από τις 8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. και να αποτείνονται στη διευθύντρια της Στέγης κυρία Θεοδώρα Κουμίδου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Η Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Αθηένου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση θέσεων Νοσηλευτικών Λειτουργών

Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή Πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (4ής φοίτηση στη Νοσηλευτική) για πτυχιούχους Νοσηλευτικούς Λειτουργούς.
  2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
  3. Πιστοποιητικά Υγείας και Λευκό Ποινικό Μητρώο.
  4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

Μισθός:

Μηνιαίος Μισθός €1.235 και επιπλέον νυκτερινή βάρδια €55.00.

Ωφελήματα:

Τιμαριθμικό επίδομα, Ταμείο Προνοίας, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, 24 ημέρες άδεια αναπαύσεως, 13ος Μισθός, 17 Επίσημες Αργίες.

Μισθοδοσία και συνθήκες εργασίας πολύ καλές.

Υποβολή αιτήσεων:

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα, ταυτότητα, πτυχίο νοσηλευτικής, απόδειξη εγγραφής στο μητρώο νοσηλευτών και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και να αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [Το email έχει κρυφτεί].

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 24522455, 97878035 από τις 8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. και να αποτείνονται στη διευθύντρια της Στέγης κυρία Θεοδώρα Κουμίδου.